ÅRSMÖTE
Dagordning, Förvaltningsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och
förslag till nya stadgar

Ordinarie årsmöte i föreningen Kungälvs Musei Vänner torsdagen den 19 mars 2020 (Inställt, ny kallelse kommer)
1.       Årsmötet öppnas. Godkännande av dagordning
2.       Närvarolista tillika röstlängd upprättas
3.       Godkännande av att kallelse skett stadgeenligt
4.       Val av mötesordförande
5.       Val av mötessekreterare
6.       Val av två justerare av årsmötets protokoll
7.       Styrelsens årsredovisning (inkl  ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse)
8.       Revisorernas berättelse
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.   Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
11.   Beslut om medlemsavgift för 2021
12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter/ersättare
13.   Val av föreningens ordförande
14.   Val av övriga styrelseledamöter
15.   Val av ersättare
16.   Val av revisorer och ersättare
17.   Val av valberedning
18.   Behandling av inkomna motioner
19.   Information om diskussioner rörande samgående med andra föreningar
20.   Förslag till ändring av KMV:s stadgar
21.   Nytt namn på föreningen? Diskussion
22.   Information från styrelsen och övriga anmälda ärenden och förslag som årsmötet beslutar ta upp till behandling
23.   Årsmötet avslutas
 


Organisationsnummer: 853301-0420
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019
Verksamhet
Föreningens ändamål är att skapa opinion och anskaffa medel till museum/besökscentrum i Kungälv samt i övrigt bedriva en bred kulturverksamhet.
 
Styrelse
För verksamhetsåret 2019:
Ordinarie ledamöter:               
Birgitta Arkenback
Jan Erik Axelsson
Lillvor Bergin                                                                                                                      
Bo Carlsson                                  
Kenneth Gustafson
Anders Hansson
Thomas Hilmersson
Hans Idström
Ghila Lammers
Lars-Olof Olsson
 
Ersättare:                                     
Ulf Karmark
Marianne Wennerberg
 
Adjungerade till styrelsen:   
Karin Bärtzner (Kungälvs hembygds- och fornminnesförening)
Anders Johansson (Kareby Hembygdsförening)
Göran Kristensson (Marstrands Hembygdsförening)
                                                         
Föreningens ordförande har varit Lars-Olof Olsson och vice ordförande Anders Hansson.
 
Verkställande utskottet har bestått av ordförande, vice ordförande, Lillvor Bergin (kassör) och Hans
Idström(sekreterare).
 
Verkställande utskottet har varit ansvarigt för KMV:s programverksamhet. Arbetsgruppen på
måndagar har utgjort referens.
 
I projektgrupp för Bohusporten har Lars-Olof Olsson, Anders Hansson, Kristina Bengtsson, Lars-
Göran Larsson, Ulla Linton, Ingemar Mattsson, Tomas Sundberg och Anders Johansson ingått. Lars-
Olof Olsson har varit sammankallande.
 
Lars-Olof Olsson har varit ansvarig för föreningens boksamling.
 
Git Andersson har varit konstnärlig ledare för Kungälvsbroderiet.
 
Lars-Olof Olsson och Ghila Lammers var ombud vid Bohusläns Hembygdsförbunds (BHF)
årsstämma i Mollösund den 5 maj 2019.
 
Ordinarie revisorer har Rune Andersson och Kerstin Nordenham Murby varit med Thomas Lilja och
 Olle Björström som ersättare.
 
Valberedningen har bestått av Ulf Bergin (sammankallande) och Jerker Olsson.
 
Möten och aktiviteter            
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, varav ett konstituerande.
 
”Måndagsgruppen” har även i år träffats för praktiskt arbete och social samvaro i hembygdsgården.
 
Styrelseledamoten och eldsjälen Conny Andersson avled i januari. Kungälvsfotografer producerade
en minnesutställning i Hembygdsgården 27-28 april.
 
En rundresa i kommunen anordnades lördagen den 11 maj. Söndagen den 15 september åkte KMV
tillsammans med Föreningen Norden till Halden och Fredrikstens fästning.
 
Lennart Torstensson och Alf Ivarsson har lett sex visaftnar (Musik i Muséet) under året.
 
Hembygdsgården var öppen för besökare under sommaren. Inlands slöjdare hade försäljning och
utställning i våra lokaler under några veckor.
 
Under Skördefesten (2/9) och Kongälle Martna (12/10) hade KMV servering i hembygdsgården.
 
Den 14 december hade KMV ett välbesökt ”julmys” i Hembygdsgården.
 
Brodöserna i Kungälvsbroderiet fortsatte att brodera 1800-talets Kungälv. Brodöserna har sina träffar
i Församlingshemmet men ett möte var förlagt till Hembygdsgården (4/9).
 
KMV var inbjuden till filmpremiären på biograf Trappan då man visade filmen om Alexander
Samuelsson. Svensk Filmindustri har lånat föremål ur föreningens samlingar till inspelning av
familjefilmen om Nelly Rapp.
 
KMV sålde böcker i Bohusläns hembygdsförbunds monter på bokmässan 26-29 september.
 
Medlemskap
Antal medlemmar i Kungälvs Musei Vänner vid årets slut: 628 (2018:648)
Antalet medlemmar i Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening: 31 (2018:14)
 
Kontakter med föreningens medlemmar sker dels genom medlemsbrev dels via mail.
Medlemsbrev har under året skickats ut i januari, april och augusti.
 
KMV är medlem i Sveriges Hembygdsförbund, Bohusläns Hembygdsförbund, Fornminnesföreningen i
Göteborg. Kungälvs Fornminnes- och Hembygdsförening, som utgör en självständig sektion inom
KMV, är också medlem i både Bohusläns Hembygdsförbund och i Sveriges Hembygdsförbund. Båda
föreningarna ingår i kretsen av hembygdsföreningar i Kungälvs kommun.
 
Tack
Styrelsen vill framföra ett särskilt tack
-          Till Kungälvs kommun för gott samarbete
-          Till Kungälvs Församling som upplåter lokaler för förvaring av Kungälvsbroderiet
-          Till Vuxenskolan som stöder Kungälvsbroderiet
-          Till Medborgarskolan som är vår samarbetspartner omkring aktiviteter
-          Till ”Måndagsjobbarna” för utfört arbete varje vecka i hembygdsgården
-          Till alla brodöser i Kungälvsbroderiet
-          Till Marie Axelsson, som varit behjälplig i hembygdsgården under sommaren.
-          Till Inlands slöjdare för gott samarbete under sommarens utställning
-          Till Kungälvs Trädgårdsförening för gott samarbete vid höstens Skördefest.
-          Till en rad andra – enskilda och företag – som hjälpt till på olika sätt genom praktiskt arbete, gåvor m m.
 
Slutord
Föreningens verksamhet har under året varit omfattande.  Utan många medlemmars trägna arbete skulle vi inte kunna nå den breda förankringen och inte heller ha så många aktiviteter. Vi känner att vi anlitas mer och mer för kvalitetssäkring av historiska framställningar och som samarbetspart omkring ett besökscentrum. Föreningen har det praktiska ansvaret för Kongälle Martna. Vi får också många förslag från kommunen för yttrande.
 
Till alla som på något sätt varit med och gjort insatser under 2019 framför vi vårt tack och ser fram emot kommande år då avgörande beslut skall tas för förverkligande av vårt mål – Bohusporten – ett besökscentrum med utställningar och upplevelser. turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Kungälvs Musei Vänner (KMV)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE som bilaga till årsredovisningen 2019
 
 
Bohusporten/Fästningsholmen
KMV har varit i kontakt med ansvariga tjänstemän på Västra Götalandsregionen och Statens Fastighetsverk samt haft dialog med kommunchefen Haleh Lindqvist i frågan. Tyvärr kan vi konstatera att inga nya konkreta framsteg gjorts under året.
 
En skördefest arrangerades av Kungälvs Trädgårdsförening och KMV i början av september. Hembygdsgården var öppen för besökare och cafégäster.
 
Vår traditionsenliga marknad, ”Kongälle martna”, anordnades i början av oktober med försäljare, folkdansare, levande musik med Dragspelsklubben och öppet för fika i Hembygdsgården.
 
Bohus fästning utnämndes till ett av Västra Götalands sju underverk vid en omröstning anordnad av Västarvet.
 
Uddmanska huset
KMV har under året varit i kontakt med Chalmers och Kungälvs kommun för att få dem att inleda ett samarbete om verksamhet i huset. Alla parter är positiva till ett samarbete.
 
Utställningar
En fotoutställning med titeln Vi minns Conny invigdes i Hembygdsgården av Elisabeth Mattsson. Initiativet till utställningen togs av Anne Flach.
 
Inlands slöjdare hade utställning och försäljning i Hembygdsgården under tre veckor under sommaren.
 
Berättarkvällar
Lennart Torstensson och Alf Ivarsson har lett 6 viskvällar i Hembygdsgården under året.
 
Utflykter
Den 11 maj gjordes en rundresa med buss till några kulturhistoriskt intressanta platser i kommunen. Birgitta Arkenbacks ateljé i Glöskär besöktes. Middagen intogs i Tofta herrgård. Kenneth Gustafson och Göran Kristensson guidade. Anders Johansson berättade om vindkraftverket som står på hans mark. Vi avslutade på Mariebergs gård.
 
KMV reste tillsammans med Föreningen Norden till Fredrikstens fästning i Halden den 15 september. 40 medlemmar var med på resan.
 
Övriga arrangemang/möten
KMV inbjöd byggföretag engagerade i exploateringen av Nordtag i Ytterby till en träff i Hembygdsgården. Vid föreningens årsmöte berättade Pia Claesson om utgrävningarna i Nordtag.
 
KMV var representerad vid Pilgrimsmässa i Kungälvs kyrka den 20 februari. Vid ett efterföljande möte i Kyrkstugan diskuterades Sankt Halvardsledens sträckning och utformning.
 
Ordförande deltog i ett möte i Stadshuset där Platsvarumärket Kungälv presenterades.
 
KMV var närvarande då filmen om Alexander Samuelsson premiärvisades på biograf Trappan.
 
Ett kulturråd har startat i kommunen. Anders Johansson har utsetts till ordförande.
 
Hemsida m m
Ansvariga för hemsidan är Hans Idström och Ghila Lammers. För Facebook svarar Barbro Erdei.
 
KMV har skrivit ett avtal med Sveriges Hembygdsförbund rörande Hembygdsportalen (SHF:s hemsidesupplägg).
 
Böcker
Kungälvsbilder 1960-talet eller När EPA kom till staden utsågs till årets hembygdsbok av Bohusläns Hembygdsförbund.
 
KMV sålde böcker på Bokmässan i Göteborg.
 
Skrivelser/Yttrande
KMV är remissinstans gällande nya kommunala detalj- och översiktsplaner.
 
KMV har yttrat sig över detaljplan för Klocktornet 36 och del av Gärdet 1:3 i Kungälvs centrum samt över den fördjupade översiktsplanen för Ytterby.
 
KMV tillsammans med Föreningen Gamla Kungälv skrev en insändare, i form av ett öppet brev ställt till stadsarkitekten, i KP under rubriken ”Vad händer med Liljedalsområdet?
 
KMV har yttrat sig om planprogrammet för Nytorgstaden samt skrivit en insändare i Kungälvsposten med rubriken ”KS vill riva Kungälvs första höghus”.
 
KMV har varit i kontakt med Orkla, som bl a äger Göteborgs Kex, för att få anlägga en parkering på företagets mark i Ytterby.
 
Kungälvsbroderiet
Brodöserna har fortsatt arbeta med att gestalta Kungälvs 1800-talshistoria under ledning av Git Andersson. Höstens arbete inleddes med en samling i hembygdsgården.
 
Delar av Kungälvsbroderiet var uppsatt under en dag i Församlingshemmet.
 
Hembygdsgården
Ett skåp med medicinska föremål har, efter att ha varit utlånat i många år till Fridhemkullen, lämnats tillbaka till Hembygdsgården.
 
Bohusläns Turism hyrde inte lokal i Hembygdsgården under sommaren eftersom kommunen inte satsat medel på en turistbyrå 2019. Vi lämnade ut informationsbroschyrer om Bohuslän och Kungälv när hembygdsgården var öppen under sommaren. Drygt 2700 personer, ett genomsnitt på 54 besökare/dag, besökte hembygdsgården under sommarens öppettider.
 
Svensk Filmindustri har lånat föremål ur föreningens samlingar vid inspelningen av familjefilmen om Nelly Rapp.
 
Ett välbesökt ”Julmys” med tända kakelugnar, glögg, kaffe och pepparkakor anordnades i mitten av december i Hembygdsgården. Samtidigt var det julmarknad uppe på Bohus Fästning.
 
Hembygdsgården har varit uthyrt till Urens vänner, Rädda Barnen, Fredsrörelsen i Kungälv samt till privatpersoner.
 
Samgåendegruppen
Under året har Kungälvs Musei Vänner, Kungälvs Hembygds- och fornminnesförening samt Föreningen Gamla Kungälv inlett diskussioner om att gå samman i en förening med en styrelse.
 
Slutord
Kungälvs Musei Vänner har idag många medlemmar, men om vi skall kunna bedriva en lika stor verksamhet som tidigare år måste fler engagera sig praktiskt i föreningens arbete. Det kan gälla regelbundna insatser eller hjälp vid enstaka tillfällen.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
VERKSAMHETSPLAN 2020
 
Bohusporten
Arbetet med att få till stånd ett besökscentrum fortsätter. I avvaktan på ett museum satsas på projektet ”Friluftsmuseum” med skyltar, vandringsleder m  m
 
Programverksamhet
Berättarkvällar
Musik i Muséet
Föreläsningar
Utflykter
Utställningar
Marknader
 
Kungälvsbroderiet
Arbetet med ”1800-talet” fortsätter liksom sökandet efter utställningsplats
 
Hembygdsgården
Fortsatt registrering av föremål och dokument
Upprustning av hembygdsgården i den takt ekonomin tillåter
Taktvätt och målning av hembygdsgården
Uthyrning till privatpersoner och föreningar
 
Bildarkivet
Fortsatt mottagning och inskanning av foton
 
Hemsida/Sociala medier
Utveckla föreningens hemsida och närvaron på sociala medier
 
Medlemsbrev
4 utskick under året
Fler medlemmar nås via mail
 
Marknadsföring
Marknadsföringen utökas
Samarbete med Kungälvsposten fortsätter (Dag för dag-sidan)
 
Samverkan med andra föreningar
Samverkan med Kungälvs Hembygds- och fornminnesförening och föreningen Gamla Kungälv.
Samverkan med andra hembygdsföreningar i kommunen.

Stadgar för FÖRENINGEN KUNGÄLVS MUSEI VÄNNER
Föreslås bli antagna första gången vid ordinarie årsmöte den 19 mars 2020
samt slutligt antagna vid extra årsmöte hösten 2020
 

Stadgar (§1. - §17.)
 
§1. Firma
Föreningens benämning är: Föreningen Kungälvs Musei Vänner.
Kungälvs Musei Vänner är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
 
§2. Ändamål
Föreningen ska skapa opinion och medverka till ett besökscentrum/museum, Bohusporten, samt ett friluftsmuseum som utmärker och informerar om fornminnen och historiskt intressanta platser i Kungälvsbygden. Föreningen ska samla in intressanta föremål och material till Bohusporten för vidare forskning och presentation i tryckt eller digital form. Föreningens omfattande bildarkiv ska förvaltas och utvecklas. 
Vidare ska föreningen delta i debatten om stadens utveckling för att skapa intresse och opinion kring bevarandefrågor, samt vara en remissinstans för relevanta frågor i stadens utveckling. Därutöver ska föreningen bedriva en bred kulturverksamhet; arrangemang av olika slag samt utgivning av böcker och skrifter.
§3. Medlemskap
Som medlem kan antas enskild person eller familj som är intresserad av att verka för föreningens ändamål. Juridiska personer, som ställer sig bakom och stödjer föreningens verksamhet, kan beviljas medlemskap utan rösträtt.
 
§4. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande och ett antal ledamöter samt eventuella ersättare för dessa. Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses på årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Firman tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan till sig adjungera person att delta i styrelsens sammanträden eller för behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.
 
§5. Styrelsens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälv.
 
§6. Mandattid
Styrelseledamöter och ersättare utses på två eller ett år.
 
§7. Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när en enkel majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
 
§8. Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden såvida inte annorlunda bestäms i föreningens stadgar.
 
Styrelsen åligger att:
A.      Verkställa av årsmötet fattade beslut
B.      Handha föreningens ekonomiska angelägenheter, ansvara för räkenskaper och förvaltning av föreningens tillgångar och därutöver låta föra räkenskaper över tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter
C.      Tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper och sektioner samt fastställa instruktioner för dessa
D.      Till årsmötet avgiva årsredovisning för föregående års räkenskapsår samt förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
E.      Verka för föreningens ändamål.
 
§9. Styrelsens sammanträden
·         Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en majoritet av styrelseledamöterna begär det.
·         Kallelse med föredragningslista ska 14 dagar före sammanträdet tillställas ledamöter och ersättare.
·         Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta.
·         Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, äger delta i förhandlingarna men inte i besluten.
·         Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
 
§10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Årsredovisning ska av styrelsen framläggas senast den 15 februari året efter det räkenskapsår som årsredovisningen avser.
 
§11. Revision
Föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer. Revisorer jämte ersättare utses på årsmötet.
Revisorerna ska avge berättelse över sin granskning senast tre veckor före årsmötet.
 
§12. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom medlemsutskick samt annonsering senast 14 dagar före årsmötet.
Varje föreningsmedlem har rätt att lämna motion, förslag som ska behandlas på årsmötet. Motion föreläggs årsmötet med styrelsens yttrande. Motion ska vara skriftlig och inkommen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 
 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
A.      Årsmötet öppnas
B.      Närvaroförteckning tillika röstlängd upprättas
C.      Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justerare
D.      Godkännande av att kallelse skett stadgeenligt
E.      Styrelsens årsredovisning
F.       Revisorernas berättelse
G.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
H.      Förslag till beslut om budget för verksamhetsåret
I.        Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
J.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare
K.      Val av ordförande
L.      Val av övriga styrelseledamöter
M.     Val av eventuella ersättare
N.     Val av revisorer samt ersättare för dessa
O.     Val av valberedning
P.      Behandling av inkomna motioner
Q.     Övriga anmälda ärenden och förslag
R.      Årsmötets avslutning
 
§13. Extra årsmöte
På begäran av styrelse, revisorer eller minst 2/3 av medlemmarna kallas till extra årsmöte där endast anmälda ärenden tas upp till behandling.
 
§14. Om årsmötet
·         Protokollet justeras av mötesordföranden och de av årsmötet valda justerarna.
·         Vid årsmötet har varje medlem en röst.
·         Omröstning sker öppet. Vid val kan sluten omröstning äga rum om någon så begär.
·         Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
 
§15. Medlemsavgift
Medlemsavgift erlägges vid inträde i föreningen. Därefter erlägges avgiften årligen före januari månads utgång. Erlagda avgifter återbetalas inte. Om avgift inte betalas, trots påminnelse, innebär det utträde ur föreningen.
 
§16. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie.
 
§17. Upplösning
Föreningen kan endast upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Samma årsmöten som beslutar om upplösning ska besluta om hur föreningens tillgångar ska användas. Vid upplösningen ska föreningens tillgångar användas för ändamål som ligger i linje med föreningens verksamhet och intresse.