Föreningen

Kungälvs Musei Vänner är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som är öppen för enskilda personer och organisationer som är intresserade av att verka för föreningens ändamål.

Föreningen styrs av stadgar som fastställts av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.

Ordinarie årsmöte ska hållas före den 1 april. Vid årsmötet behandlas ärenden som anges i stadgarna.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är utsedd av årsmötet. Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses på årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser även vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.


Styrelse

 

Stadgar
 

Årsmöte