Verksamheter

Föreningens primära ändamål är ett museum i Kungälv. Tanken är inte att föreningen ska sköta museiverksamheten. Det är en allt för omfattande uppgift för en ideell förening, utan det gäller att finna en eller flera huvudmän som ansvarar för ett museum/besökscentrum. I föreningen finns emellertid kunskaper och andra resurser som det framtida muséet har stor nytta av. Det skapas en bra grund för ett museum med de verksamheter som Kungälvs Musei Vänner har.

Påverka beslutsfattare och skapa opinion för att förverkliga ett museum och besökscentrum på Fästningsholmen i Kungälv
Föreningen har sedan starten, år 1994, på olika sätt arbetat för att få till stånd ett museum/besökscentrum i Kungälv - ett museum som ska spegla såväl den lokala som den nordiska historien i Kungälv och dess omnejd.

Arbetssätten har varit många; vi har medverkat i projektgrupper, arrangerat seminarier och utställningar, tagit fram verksamhetsprogram, driftkalkyler och en modell för muséet. Föreningen har låtit göra en utredning över tänkbara platser för ett museum på Fästningsholmen. Kungälvs kommun lät utredningen gå ut på bred remiss. Resultatet var entydigt; den gamla lasarettsbyggnaden Älvkullen är den bästa platsen för ett museum.

Allt arbete har tagit tid. Så är det när man är beroende av ekonomiska förutsättningar, politiska beslut, synsätt och inställning hos beslutsfattarna Kungälvs kommun, Statens Fastighetsverk och Västra Götalandsregionen.
Men arbetet fortsätter.
Samla in och registrera böcker, dokument, konst och föremål som har en koppling till Kungälvsbygden
Föreningen får regelbundet in gåvor med historiskt material som kan vara av stort intresse för ett framtida museum. Allt blir registrerat och tas i förvar.
Samla in, digitalisera och registrera intressanta gamla fotografier med koppling till Kungälvsbygden
Kungälvs Musei Vänner förfogar över Kungälvs största bildarkiv om Kungälvsbygden. Samlingen innehåller över 200 000 fotografier och fylls på hela tiden. Bilderna kommer oftast från engagerade medlemmar och Kungälvsbor.
Erbjuda referensbibliotek
Alla föreningens samlingar med böcker, dokument, fotografier och föremål kan ställas till förfogande vid studier, forskning eller annat arbete.
Arbeta för ett Friluftsmuseum i Kungälv
Föreningen har initierat ett Friluftsmuseum i Kungälv. Med bil, cykel eller till fots ska man kunna besöka historiskt intressanta platser och bli informerad om bygdens och stadens historia.
Bokutgivning
I samverkan med författare kan föreningen publicera böcker om Kungälv. De båda böckerna "Kungälvsbilder 1900-1959" och "Kungälvsbilder 1960-talet eller när EPA kom till stan" är mycket populära. Den sistnämnda har blivit utsedd till årets hembygdsbok av Bohusläns Hembygds-förbund.
Hembygdsgården
Föreningen har sitt säte och mycket av sin verksamhet i Hembygdsgården på Fästningsholmen. Här har vi möten, föreläsningar, sång- och musikunderhållning, utställningar, visningar av Hembygdsgården, kaffeservering samt försäljning av böcker och medeltida smycken.

Hembygdsgården kan också hyras för föreningsmöten, familjekalas och konferenser.
Måndagsgruppen
Varje måndag kl 9-12, med uppehåll under sommaren, träffas Måndagsgruppen i Hembygdsgården. Alla medlemmar som vill vara med är hjärtligt välkomna. Det är då vi tar hand om och registrerar alla inkomna böcker och föremål, planerar aktiviteter och programverksamhet samt arbetar med underhåll av Hembygdsgården. Vi får också en trevlig samvaro med aktuell information, kaffe, the och hembakat.
Programverksamhet
Föreningen genomför eller medverkar i olika former av publika arrangemang, antingen i Hembygdsgården eller på annan plats i Kungälv. Det är exempelvis föreläsningar, kåserier, sång- och musikunderhållning, utställningar, marknader och studieresor. Programmen presenteras på föreningens hemsida och i Kungälvs-Posten.
Kungälvsbroderiet
Ett av föreningens mest välkända och uppskattade projekt är Kungälvsbroderiet. Det är ett antal gobelänger fyllda med broderade bilder om Kungälvs brokiga historia under olika tidsperioder. Många brodöser har varit engagerade sedan arbetet påbörjades år 2003 - och alla har ställt upp ideellt.

För närvarande finns fem färdiga gobelänger; Äldre medeltid, Yngre medeltid, Vikingatiden, 1500- och 1600-talen och 1700-talet. Arbetet med 1800-talet är påbörjat.
Framföra synpunkter och vara remissinstans i aktuella kultur- och stadsutvecklingsfrågor
Föreningen ska delta i debatten om stadens utveckling för att skapa intresse och opinion kring bevarandefrågor, samt vara en remissinstans för relevanta frågor i stadens utveckling.